Albrail licencohet ne menaxhimin e infrastruktures dhe transportin hekurudhor

Albrail licencohet ne menaxhimin e infrastruktures dhe transportin hekurudhor

Shoqeria Albrail u pajis ne daten 26.12.2018 nga QKB me licencen e “Veprimtaria e transportit hekurudhor te mallrave dhe udhetareve ne rrjetin hekurudhor shqiptar”. Gjithashtu, bazuar ne kontraten e koncesionit, Ministria e Infrastruktures dhe Energjise ka leshuar per Albrail edhe Licencen e Administruesit te lnfrastruktures Hekurudhore ne linjat Fier-Ballsh dhe Fier-Vlore.

Tashme Albrail eshte e vetmja shoqeri private, e cila zoteron jo vetem licencen e Administratorit te Hekurudhes por edhe te Transportuesit Hekurudhor.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.