Deklarata e Rrjetit 2023

Deklarata e Rrjetit 2023

Shoqeria koncesionare Albrail shpk  publikon Deklaraten e Rrjetit 2023, se bashku me Anekset perkatese. Kjo deklarate eshte ne zbatim te detyrimeve te kontrates koncesionare si dhe sipas parashkimeve te Kodit Hekurudhor. Shoqeria rezervon te drejten e rishikimit te kesaj deklarate, ne perputhje me kuadrin ligjor ne fuqi.

Deklarata e Rrjetit te Albrail – 2023

Shtojca 1.1,1.5, 1.7

Shtojca 1.2

Shtojca 1.3

Shtojca 1.4

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.