INFRASTRUKTURA HEKURUDHORE

Më dhjetor 2018, Albrail filloi operacionet e transportit hekurudhor të naftës bruto në drejtim të Vlorës duke rritur gradualisht volumin e transportit dhe plotësuar nevojat e klientit të saj strategjik Bankers Petroleum Ltd. Aktualisht shoqëria ka arritur shifra rekord të transportit ditor prej rreth 1,500 tonësh duke u bërë transportuesi më i rëndësishëm në Shqipëri sa i përket volumit të transportit hekurudhor të mallrave.

Suksesi i shoqërisë Albrail bazohet në kulturën tonë organizative e cila inspiron sigurinë e transportit dhe bashkëpunimin korrekt me klientët. Falë kësaj kulture, ne garantojmë klientët tanë se i gjithë stafi i Albrail ndihet i përkrahur, i përgjegjshëm dhe i përkushtuar ndaj objektivave të përbashkët.

Zona e operimit

Aktualisht zona e operimit te Albrail perfshin linjat dhe objektet si me poshte:

 • Linja hekurudhore Fier-Vlore
 • Degezimi hekurudhor i rafinerise Fier
 • Stacioni i mallit Fier
 • Stacioni i ngarkimit te naftes bruto
 • Oficina e lokomativave Fier

Viti i rehabilitimit: 2017

Linja: Njefishe

Gjatesia e linjes: 1975 m

Gjatesia e linjes dytesore: 350 m

Skartamenti: 1435 mm (1460-1465 ne 2 kthesa e traversa druri)

Pjerrtesia maksimale: 0.62 %

Rrezja minimale: 180 m

Pesha maksimale per aks: 20 ton/aks

Pesha maksimale per ml: 8 ton/ml

Tipi i shines: Shine S-42

Sistemi i mberthimit: Sistemi KP

Tipi i traverses:

 • Traverse monobllok B/A
 • Traverse druri (2 kthesa)

Tipi i nderrueses: R=200 m, kendi 1:9

Ballasti: Cakell

Vepra arti kryesore: Nuk ka vepra te konsiderushme (vetem tombino+bokse)

Kalesa hekurudhore: 1 kalese e ligjshme e ruajtur

Viti i rehabilitimit: 2018

Linja: Njefishe

Gjatesia e linjes: 30.5 Km (fundi st.mallit Fier-fillim st.mallit Vlore)

Stacione:

 • Levan me gjatesi 605 m
 • Novosele me gjatesi 595 m
 • Skrofotine me gjatesi 410 m
 • Skartamenti: 1435 mm

Pjerrtesia maksimale: 1.36 %

Rrezja minimale: 495 m

Pesha maksimale per aks: 20 ton/aks

Pesha maksimale per ml: 8 ton/ml

Tipi i shines: shine S-49 (49 E1)

Sistemi i mberthimit:

 • sistemi KP
 • sistemi NABLA

Tipi i traverses:

 • Traverse monobllok B/A
 • Traverse bibllok B/A
 • Traverse druri ne linjat e stacioneve

Tipi i nderrueses ne stacione: R=200 m, kendi 1:9

Ballasti: Cakell

Vepra arti kryesore:

 • Tuneli i Koshovices me gjatesi 800 m
 • Estakada Levan  840 m
 • Ura e Vjoses: 290 m

Kalesa hekurudhore:

 • Kalesa te ligjshme te ruajtura 4 cope
 • Kalesa te ligjshme te paruajtura 7 cope

Viti i rehabilitimit: 2018

Gjatesia e stacionit: 1.03 km

Numri i linjave: 4 linja

Skartamenti: 1435 mm

Pjerrtesia maksimale: 0.25 %

Pesha maksimale per aks: 20 ton/aks

Pesha maksimale per ml: 8 ton/ml

Tipi i shines: Shine P-43

Sistemi i mberthimit: Me gozhde

Tipi i traverses: Traverse druri

Numri i nderrueseve funksionale: 18 cope

Tipi i nderrueses: Nderruese R=205 m, kendi 1:9.5

Ballasti: Cakell