Rishikimi i Deklarates se Rrjetit 2022

Rishikimi i Deklarates se Rrjetit 2022

Ne kuader te permiresimit te vazhdueshem, shoqeria koncesionare Albrail shpk ka rishikuar Deklaraten e Rrjetit 2022 se bashku me Anekset perkatese, ne perputhje me kuadrin ligjor ne fuqi.

Deklarata e Rrjetit te Albrail – 2022 – v1

Shtojca 1.1,1.5, 1.7 v1

Shtojca 1.2

Shtojca 1.3

Shtojca 1.4

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.