SHËRBIMET

Albrail ofron keto sherbime:

Transport hekurudhor te naftes bruto ne rrjetin kombetar hekurudhor.

Ngarkimi i vagoneve me nafte bruto ne stacionin e ngarkimit.

Transport i mallrave te tjere, ne varesi te kerkesave te klienteve.

Ne te ardhmen do te vleresohet dhe mundesia e transportit te pasagjereve.